Calling all young aspiring DJs for Cruinniú Lates
Good News//What's On

Calling all young aspiring DJs for Cruinniú Lates

Unleash Your Creative Energy at Cruinniú Lates as Galway City Celebrates Ireland's National Day of Youth Creativity...

Calling Young Aspiring DJs!

Beats and Beyond: Learn to DJ with Renowned DJ Laura O’Connell

Galway teens (ages 16-18) are invited to explore their musical creativity with "Beats and Beyond," a FREE DJ workshop series led by renowned DJ Laura O'Connell. Learn the fundamentals of DJing, connect with friends, and showcase your newfound skills in a community performance! Cruinniú na nÓg is a national day of free creativity for children and young people under 18 and the flagship initiative of the Creative Ireland Programme’s Creative Youth Plan to enable the creative potential of children and young people.
Laura O'Connell, a driving force in Ireland's electronic music scene, brings her years of experience to this project. Her eclectic DJ sets have energized dance floors, radio stations, clubs, and major festivals across Ireland and internationally. A passionate advocate for inclusivity, Lolz is the co-founder of GASH Collective, which supports female, trans, queer, non-binary, and other underrepresented groups in the realms of music production and DJing, and founded Bounce, an accessible club night for people of all abilities.

How to Get Involved
Limited Spots – Sign Up NOW by emailing the address below.
No experience necessary!
Commit to 6 workshops (5pm–7pm, May 9th, 16th, 21st, 30th, June 6th, 11th) and a showcase on June 15th at Nuns Island Theatre.
Deadline for Expression of Interest: Monday, May 6th.
For further information, please contact: Adam Stoneman, Galway City Council Creative Communities Engagement Officer: Adam.Stoneman@GalwayCity.ie

About Cruinniú na nÓg
Cruinniú na nÓg is Ireland's national day of free creativity for everyone under 18. Expect tons of cool events, workshops, and performances happening all across the country!

Galway City is one of 9 pilot cities and towns nationally leading in creating a night-time economy action plan. These Cruinniú Lates events are designed especially for young people, offering a safe and exciting environment to socialise and enjoy diverse experiences. They are a direct result of young people’s voices being heard. Inspired by the Night-Time Economy Taskforce Report (2021) and youth-led workshops, these events demonstrate the power of young people in shaping the future of Ireland’s nightlife.
Cruinniú Lates is supported by Galway City Council, Creative Ireland, and funded by the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sports and Media.

Let's make this year's Cruinniú Lates unforgettable!

Lig Amach Do Chuid Fuinnimh Chruthaitheach ag Cruinniú Lates – Lá Náisiúnta na Cruthaitheachta Óige na hÉireann á cheiliúradh ag Cathair na Gaillimhe

Ag Glaoch ar Dhioscmharcaigh Óga Ardaidhmeannacha!

Beats and Beyond: Foghlaim conas a bheith i do DJ leis an DJ clúiteach Laura O’Connell

Tugtar cuireadh do dhéagóirí na Gaillimhe (16-18 mbliana d’aois) féachaint ar a gcruthaitheacht cheoil le “Beats and Beyond”, sraith ceardlann SAOR IN AISCE faoi stiúir an DJ clúiteach, DJ Laura O’Connell. Foghlaim na bunphrionsabail a bhaineann le bheith i do DJ, déan teagmháil le cairde, agus taispeáin do scileanna nua i léiriú pobail! Is lá náisiúnta cruthaitheachta saor in aisce é Cruinniú na nÓg do leanaí agus do dhaoine óga faoi 18 mbliana d’aois agus is é príomhthionscnamh Phlean Óige Ildánach Chlár Éire Ildánach é chun cumas cruthaitheach leanaí agus daoine óga a chumasú.

Tugann Laura O’Connell, fórsa tiomána i saol an cheoil leictreonaigh in Éirinn, a taithí ar feadh na mblianta chuig an tionscadal seo. Tá beocht curtha aici ar urláir damhsa, stáisiúin raidió, clubanna agus féilte móra in Éirinn agus go hidirnáisiúnta leis seiteanna eicléictiúla DJ. Mar thacadóir paiseanta don chuimsitheacht, is comhbhunaitheoir GASH Collective í Lolz, a thacaíonn le grúpaí baineanna, trasinscneacha, aiteach, neamh-dhénártha, agus grúpaí eile atá faoi ghannionadaíocht i réimsí an léiriúcháin ceoil agus dioscmharcaíochta, agus bhunaigh sí Bounce, oíche chlub inrochtana do dhaoine de gach cumas.

Conas Páirt A Ghlacadh
Spásanna teoranta – Cláraigh ANOIS!
Níl gá le haon taithí!
Glac páirt i 6 cheardlann (5pm – 7pm, Bealtaine: 9, 16, 21, 30, Meitheamh: 6, 11) agus taispeántas ar 15 Meitheamh ag Amharclann Oileán Nuns
Spriocdháta do Léiriú Spéise: Dé Luain, 6 Bealtaine.
Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le: Adam Stoneman, Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail Chruthaitheacha Chomhairle Cathrach na Gaillimhe: Adam.Stoneman@GalwayCity.ie

Eolas faoi Chruinniú na nÓg
Is é Cruinniú na nÓg lá náisiúnta cruthaitheachta saor in aisce na hÉireann do gach duine faoi 18 mbliana d’aois. Bí ag súil le tonna d’imeachtaí, ceardlanna agus léirithe fionnuara a bheidh ar siúl ar fud na tíre!

Tá Cathair na Gaillimhe ar cheann de 9 gcathair phíolótacha agus bailte atá chun tosaigh go náisiúnta maidir le plean gníomhaíochta don gheilleagar is oíche a chruthú. Tá na himeachtaí Cruinniú Lates seo deartha go háirithe do dhaoine óga, ag cur timpeallacht shábháilte agus spreagúil ar fáil chun taitneamh a bhaint as eispéiris éagsúla agus taitneamh a bhaint astu. Is toradh díreach iad ar ghuthanna daoine óga a bheith á gcloisteáil. Spreagtha ag Tuarascáil ón Tascfhórsa um an nGeilleagar san Oíche (2021) agus ag ceardlanna faoi stiúir na hóige, léiríonn na himeachtaí seo cumhacht na ndaoine óga maidir le todhchaí shaol oíche na hÉireann a mhúnlú.

Faigheann Cruinniú Lates tacaíocht ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Éire Ildánach, agus tá sé maoinithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

Déanaimis Cruinniú Lates i mbliana nach ndéanfaidh muid dearmad air go deo!

Published on Updated on